Web mxh24h.com là dạng web dự án cá nhân của nhóm Codexanh và SEO.

Với mục đích tương tác tin hay.

Từ chối với những tin tiêu cực phản động