Bài tập cảm ứng từ tổng hợp của dòng điện thẳng, vật lí 11

Bài tập cảm ứng từ tổng hợp của dòng điện thẳng, vật lí 11

Bài tập cảm ứng từ tổng hợp của các dòng điện thẳng thuộc vật lí lớp 11 chương Từ trường

Video bài giảng quy tắc tay phải 1, quy tắc tay phải 2

Bài tập vận dụng quy tắc tay phải 1:

Bài tập 1. Xác định véc tơ cảm ứng từ tại các điểm cho trên hình vẽ do mỗi dòng điện gây ra ứng với mỗi trường hợp sau

Bài tập cảm ứng từ tổng hợp của dòng điện thẳng, vật lí 11 60

Video bài giảng xác định cảm ứng từ tại một điểm của dòng điện thẳng, cảm ứng từ tổng hợp tại một điểm của nhiều dòng điện thẳng

Bài tập xác định cảm ứng từ của dòng điện thẳng, cảm ứng từ tổng hợp tại một điểm do nhiều dòng điện thẳng gây ra

Bài tập 2: Một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện 0,5A đặt trong không khí.

a/ Tính cảm ứng từ M cách dòng điện 4cm

b/ Cảm ứng từ tại điểm N là 10-6T. Tính khoảng cách từ N đến dòng điện.

Bài tập 3. Một dây dẫn thẳng dài vô hạn, dòng điện chạy trong dây có cường độ I = 10A. Xác định độ lớn cảm ứng từ do dòng điện trên gây ra tại

READ  Công thức và cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT 202 nhanh nhất

a/ điểm M nằm cách dây dẫn 5cm

b/ điểm N nằm cách dây dẫn 8cm

c/ điểm D có cảm ứng từ là 2.10-5T, điểm D nằm cách dây dẫn I bao nhiêu

Bài tập 4. Cho hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt cách nhau 8cm trong không khí. Dòng điện chạy trong hai dây là I1 = 10A, I2 = 20A, cùng chiều nhau. Hãy xác định cảm ứng từ tổng hợp tại M khi

a/ M cách đều hai dây đoạn 4cm

b/ M cách I1 đoạn 2cm, cạch I2 đoạn 6cm

c/ M cách I2 đoạn 2cm, cách I2 đoạn 10cm

d/ M cách I1 đoạn 6cm, cách I2 đoạn 10cm

e/ M cách đều hai dây đoạn 5cm.

Bài tập 5. Hai dòng điện thẳng dài, đặt song song ngược chiều cách nhau 20 cm trong không khí có I1=I2=12A. Xác định cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M cách I1là 16 cm và cách I2 là 12cm.

Bài tập 6. Hai dòng điện thẳng dài, đặt song song ngược chiều cách nhau 20 cm trong không khí có I1=I2=9A. Xác định cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M cách đều I1 và I2 một khoảng 30cm.

Bài tập 7. Hai dòng điện thẳng dài, đặt song song cùng chiều cách nhau 10 cm trong không khí có I1=I2=6A. Xác định cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M cách đều I1 và I2 một khoảng 20cm.

Bài tập 8. Hai dòng điện thẳng dài, đặt song song cùng chiều cách nhau d=12 cm trong không khí có I1=I2=I=10A. Xác định cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M cách đều I1 và I2 một khoảng x. Hãy xác định x để độ lớn cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện gây ra đạt giá trị cực đại. Tính giá trị cực đại đó.

READ  Cách tìm tập xác định của hàm số & Bài tập minh họa

Bài tập 9. Hai dòng điện thẳng dài đặt trong không khí trùng với hai trục tọa độ vuông góc xOy. Dòng I1=2A cùng chiều với chiều dương trục Ox, dòng I2=3A ngược chiều với chiều dương trục Oy. Tính cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M có tọa độ M(4cm;-2cm)

Bài tập 10. Hai dòng điện thẳng dài, đặt song song cùng chiều cách nhau 10 cm trong không khí có I1=9A; I2=12A. Xác định cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M cách I1 là 6 cm và cách I2 là 8cm.

Bài tập 11. Một dòng điện có cường độ I = 5A chạy trong một dây dẫn thẳng dài. Xác định cảm ứng từ hai điểm M, N. Cho biết M, N cách dòng điện một đoạn d = 4cm như hình vẽ

Bài tập cảm ứng từ tổng hợp của dòng điện thẳng, vật lí 11 77

Bài tập 12. Cho hai dòng điện I1; I2 có chiều như hình vẽ I1 = I2 = 2A, các khoảng cách từ M đến hai dòng điện là a = 2cm, b = 1cm. Xác định véc tơ cảm ứng từ tại M.

Bài tập cảm ứng từ tổng hợp của dòng điện thẳng, vật lí 11 80

Bài tập 13. Ba dòng điện thẳng song song vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Biết I1 = I2 = I3 = 10A. Xác định cảm ứng từ tại M.

Bài tập cảm ứng từ tổng hợp của dòng điện thẳng, vật lí 11 83

Bài tập 14. Ba dòng điện thẳng song song vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Biết I1 = I2 = I3 = 10A. Xác định cảm ứng từ tại M.

Bài tập cảm ứng từ tổng hợp của dòng điện thẳng, vật lí 11 86

Bài tập 15. Ba dòng điện thẳng song song vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Biết I1 = I2 = I3 = 5A. Tam giá ABC đều cạnh a = 10cm.

Bài tập cảm ứng từ tổng hợp của dòng điện thẳng, vật lí 11 89

a/ Xác định véc tơ cảm ứng từ tại tâm O của tam giác

READ  Mô Tả Con Chó Bằng Tiếng Anh 2023 (Chi Tiết) | KISS English

b/ nếu đổi chiều dòng điện của một trong 2 dòng thì cảm ứng từ tại tâm O là bao nhiêu

Bài tập 16. Ba dòng điện thẳng song song vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Biết I1 = I2 = I3 = 5A.

ABCD là hình vuông cạnh a = 10cm. Xác định véc tơ cảm ứng từ tại D.

Bài tập cảm ứng từ tổng hợp của dòng điện thẳng, vật lí 11 92

Bài tập 17. Bốn dòng điện thẳng song song vuông góc với mặt phẳng hình vẽ.

Biết I1 = I2 = I3 = I4 = I = 2A đi qua bốn đỉnh của hình vuông cạnh a = 20cm. Xác định véc tơ cảm ứng từ tại tâm O của hình vuông.

Bài tập cảm ứng từ tổng hợp của dòng điện thẳng, vật lí 11 95

Bài tập 18. Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song cách nhau AB = 2a = 8√2cm trong không khí, có I1 = I2 = I = 2√2 A cùng chiều. Gọi O là trung điểm của AB, trục Ox trong mặt phẳng hình vẽ và có chiều như hình

Bài tập cảm ứng từ tổng hợp của dòng điện thẳng, vật lí 11 98

a/ Xác định véc tơ cảm ứng từ tổng hợp tại O

b/ Gọi M là điểm thuộc Ox với OM = x = 4√2 cm xác định véc tơ cảm ứng từ tổng hợp tại M

c/ xác định vị trí điểm M trên Ox tại đó cảm ứng từ tổng hợp có giá trị cực đại. Tính giá trị cực đại này.