Công thức tính quãng đường – Luật Hoàng Phi

Công thức tính quãng đường – Luật Hoàng Phi

Quãng đường bằng gì

Bài học về tính quãng đường, vận tốc, thời gian là bài học rất quan trọng và giúp ích rất nhiều trên thực tế. Sau đây, trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ mang đến một số kiến thức về công thức tính quãng đường.

Quãng đường là gì?

Quãng đường là độ dài di chuyển của một vật hoặc của con người hay phương tiện.

Độ dài của quãng đường được đo bằng đơn vị: km, m, cm,…

Công thức tính quãng đường

Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian. Gọi vận tốc là v, quãng đường là s, thời gian là t, ta có:

S = V x T

Lưu ý:

Các đơn vị của quãng đường, vận tốc và thời gian phải tương ứng với nhau. Ví dụ vận tốc có đơn vị đo là km/giờ, thời gian có đơn vị là giờ thì quãng đường cũng phải có đơn vị là km.

Đơn vị của vận tốc và thời gian phải tương ứng với nhau thì mới thực hiện phép tính nhân để tìm quãng đường. Ví dụ vận tốc có đơn vị là km/giờ, thời gian có đơn vị là phút thì ta phải đổi thời gian từ đơn vị phút sang đơn vị là giờ rồi mới áp dụng quy tắc để tính quãng đường.

READ  88 câu hỏi lịch sử lý thú Đường lên đỉnh Olympia - Nhân văn blog

Ví dụ: Một người đi xe đạp trong 3 giờ với vận tốc 15 km/giờ. Tính quãng đường đi được của người đi xe đạp.

Phương pháp: Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian..

Cách giải:

Quãng đường đi được của người đi xe đạp là:

15 × 3 = 45 (km)

Đáp số: 45km.

Một số công thức liên quan đến công thức tính quãng đường

Chuyển động cùng chiều

– Tính vận tốc: v = s : t

v : là hiệu vận tốc V1 và V2 vận tốc……………..đơn vị là : km/h

s : là quãng đường……….đơn vị là : km

t : là thời gian…………… đơn vị là : giờ

Thời gian là đi từ A đến B hết bao nhiêu giờ: tkết thúc – txuất phát = tthực(thời gian)

Thời điểm là từ lúc xuất phát đến khi về đích là: t (xuất phát) + t(thực)(thời gian) = t(thời điểm)

– Tính quãng đường: s = v x t ⇔ s = (v1 – V2) x t

v : là hiệu vận tốc V1 và V2……………..đơn vị là : m/phút

s : là quãng đường……….đơn vị là : m

t : là thời gian…………… đơn vị là : phút

– Tính thời gian: t = s : v ⇔ t = s : (v1 – V2)

v : là vận tốc……………..đơn vị là : m/giây

s : là quãng đường……….đơn vị là : m

t : là thời gian…………… đơn vị là : giây

Chuyển động ngược chiều

– Tính vận tốc: v = s : t

v : là vận tốc……………..đơn vị là : km/h

s : là quãng đường……….đơn vị là : km

t : là thời gian…………… đơn vị là : giờ

– Tính quãng đường: s = v x t ⇔ s = (v1 + V2) x t

v : là vận tốc……………..đơn vị là : m/phút

s : là quãng đường……….đơn vị là : m

t : là thời gian…………… đơn vị là : phút

– Tính thời gian: t = s : v ⇔ t = s : (v1 + V2)

READ  Khám phá cơ sở vật chất UEH - Cổng tư vấn Nhập học

v : là vận tốc……………..đơn vị là : m/giây

s : là quãng đường……….đơn vị là : m

t : là thời gian…………… đơn vị là : giây

Dạng bài tập về công thức tính quãng đường

Sau đây là một số dạng bài tập vận dụng về công thức tính quãng đường

Dạng 1: Tìm quãng đường khi biết vận tốc và thời gian

Cách giải là muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

Lưu ý: Các đơn vị của vận tốc, quãng đường và thời gian phải tương ứng với nhau, nếu chưa tương ứng thì phải đổi để tương ứng với nhau rồi mới áp dụng quy tắc để tính quãng đường.

Dạng 2: Tìm quãng đường khi biết vận tốc, thời gian xuất phát, đến hoặc nghỉ (nếu có)

Phương pháp:

Tìm thời gian đi = thời gian đến – thời gian khởi hành – thời gian nghỉ (nếu có).

Tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

Dạng 3: So sánh quãng đường khi biết vận tốc và thời gian

Phương pháp: Áp dụng quy tắc để tính quãng đường đi được của từng vật rồi so sánh kết quả với nhau.

Bài tập về công thức tính quãng đường

Câu 1: Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42,5 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô.

Cách giải:

Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ:

42,5 × 4 = 170 (km)

Đáp số: 170 km

Để tính quãng đường ô tô đi được ta lấy quãng đường ô tô đi được trong 1 giờ hay vận tốc của ô tô nhân với thời gian đi.

READ  50 bài tập Tính vận tốc của một chuyển động đều lớp 5 và cách giải

Câu 2: Một ca nô đi với vận tốc 15,2 km/ giờ. Tính quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ.

Cách giải:

Quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ là:

15,2 × 3 = 45,6 km

Đáp số: 45,6 km

Câu 3: Một người đi xe đạp trong 15 phút với vận tốc 12,6 km/ giờ. Tính quãng đường đi được của người đó.

Cách giải:

Ta có thể đổi số đo thời gian sang đơn vị giờ và tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

Ta có 15 phút = 0,25 giờ

Quãng đường đi được của xe đạp là:

12,6 × 0,25 = 3,15 (km)

Đáp số: 3,15 (km)

Câu 4: Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 20 phút với vận tốc 42 km/ giờ đến B lúc 11 giờ. Tính độ dài của quãng đường AB.

Cách giải:

Tính thời gian xe máy đi từ A đến B = thời gian lúc đến B – thời gian đi từ A. Tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

Thời gian đi của xe máy là:

11 giờ – 8 giờ 20 phút = 2 giờ 40 phút

2 giờ 40 phút = 8/3 giờ

Độ dài quãng đường AB là: 42 x 8/3 = 112 (km)

Đáp số:112 km