Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 11 năm 2016 – 2017 – Download.vn

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 11 năm 2016 – 2017 – Download.vn

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 11 năm học 2016 – 2017 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng lớp 2 năm học 2016 – 2017. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 11

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 11 năm 2016 – 2017

Bài 1:

Câu 1: Tính 56 – 38 + 27 = …

Câu 2: Tổng của 25 và số liền sau nó là …

Câu 3: Cho 3dm 6cm = …cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là …

Câu 4: Tính 25 + 75 – 5 = …

Câu 5: Cho 4dm + 32cm – 28 cm = …cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là…

Câu 6: Tìm số tròn chục liền sau của a, biết 75 – a = 18 + 29. Số tròn chục liền sau của a là …

Câu 7: Tìm một số sao cho số đó cộng với 9 thì được kết quả là 68. Số cần tìm là …

Câu 8: Tìm số tròn chục liền trước của a, biết a – 36 = 100 – 63. Số tròn chục liền trước của a là …

READ  Hàm Số Liên Tục Và Các Dạng Bài Tập Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Câu 9: Tìm số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số bằng hiệu 2 chữ số của nó và bằng 5. Số cần tìm là …

Câu 10: Tâm có 1 quyển album, mỗi trang trong album để được 15 bức ảnh. Tâm đã đầy ảnh vào 2 trang. Vậy Tâm có tất cả … bức ảnh.

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: Cho 100kg – 82kg … 100kg – 65kg. Dấu thích hợp điền vào chỗ … là

A. +B. >C. <D. =

Câu 2: Giá trị y thỏa mãn: y – 7 = 78 là

A. 85B. 75C. 65D. 53

Câu 3: Cho a + 18 = 26; 27 – b = 9. So sánh a và b

A. a = bB. b = a + 5C. a < bD. a > b

Câu 4: Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có kết quả là số lẻ?

A. 30 – 24B. 6 + 36C. 45 – 28D. 11 – 5

Câu 5: Cho a – 39 = 49; 2 + b = 81. Vậy a – b = …

Câu 6: Trong một phép tính trừ có số trừ bằng hiệu và bằng số bé nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của nó bằng 13. Vậy số bị trừ là …

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: Giá trị của y thỏa mãn y – 6 – 7 = 8 là: …

Câu 2: Cho 5 dm = 5cm + …cm. Số cần điền vào chỗ chấm là …

Câu 3: Cho 8dm … 8cm + 73 cm. Dấu (>; <; =) thích hợp điền vào chỗ chấm là…

Câu 4: Giá trị y thỏa mãn: 34 – y = 34 là….

Câu 5: Tính 16 + 16 + 68 = …

READ  Tả bạn thân Hay Chọn Lọc - Lớp 5 - VnDoc.com

Câu 6: Trong một phép tính trừ biết số bị trừ lớn hơn số trừ 45 đơn vị. Vậy hiệu của 2 số là …

Câu 7:Cho 43 – m = 7 + 28. Giá trị của m là….

Câu 8:

Hình vẽ bên dưới có … đoạn thẳng

Câu 9: Năm nay nhà trường phân công cho thầy Nam dạy thể dục ở khối 2 và khối 3. Một tuần thầy Nam dạy 16 tiết ở khối 2 và số tiết thầy dạy ở khối 2 ít hơn số tiết thầy dạy ở khối 3 là 5 tiết. Vậy một tuần thầy Nam dạy ở khối 3 là … tiết.

Câu 10:

Cho:

Số cần điền vào dấu ? là …

Đáp án và hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 11

Bài 1:

Câu 1: 45

Câu 2: 51

Câu 3: 36

Câu 4: 95

Câu 5: 44

Câu 6: 30

Câu 7: 59

Câu 8: 70

Câu 9: 50

Câu 10: 30

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: C

Câu 2: A

Câu 3: C

Câu 4: C

Câu 5: 167

Câu 6: 98

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: 21 Câu 6: 45

Câu 2:45 Câu 7: 8

Câu 3: < Câu 8: 12

Câu 4: 0 Câu 9: 21

Câu 5: 100 Câu 10: 45