Hỏi đáp sưu tầm

Đạo Ấn Độ Giáo khác với Đạo Hồi Giáo như thế nào?

600 lượt xem

Indonesia là quốc gia có người theo đạo hồi giáo nhiều nhất sao đó là Ấn Độ.

Vậy được hiểu là, Người Ấn Độ theo đạo hồi giáo, chứ không gọi là đạo ấn độ giáo