Cách khai triển nhị thức Newton: tìm hệ số, số hạng … – VietJack.com

Cách khai triển nhị thức Newton: tìm hệ số, số hạng … – VietJack.com

Cách khai triển nhị thức Newton: tìm hệ số, số hạng trong khai triển cực hay

A. Phương pháp giải

1. Công thức nhị thức Niu-tơn

Với a, b là các số thực và n là sô nguyên dương, ta có :

Công thức trên được gọi là công thức nhị thức Newton (viết tắt là Nhị thức Newton).

Quy ước: a0 = b0 = 1

Chú ý :

Trong biểu thức ở vế phải của công thức (1)

+ Số các hạng tử là n + 1.

+ Các hạng tử có số mũ của a giảm dần từ n đến 0, số mũ của b tăng dần từ 0 đến n, nhưng tổng các số mũ của a và b trong mỗi hạng tử luôn bằng n.

+ Các hệ số của mỗi hạng tử cách đều hai hạng tử đầu và cuối thì bằng nhau.

Hệ quả :

Các dạng khai triển cơ bản nhị thức Newton

2. Tam giác Pascal.

Tam giác Pascal được thiết lập theo quy luật sau :

– Đỉnh được ghi số 1. Tiếp theo là hàng thứ nhất ghi hai số 1.

– ¬Nếu biết hàng thứ n ( n≥1) thì hàng thứ n+1tiếp theo được thiết lập bằng cách cộng hai số liên tiếp của hàng thứ n rồi viết kết quả xuống hàng dưới ở vị trí giữa hai số này. Sau đó viết số 1 ở đầu và cuối hàng.

Nhận xét :

3. Mở rộng của khai triển nhị thức Niu- tơn

Bước 1:Viết tam giác Pascal đến dòng thứ nđể có được hệ số của nhị thức Niuton (b+ c)n

Bước 2: Ở các đầu dòng ta viết các đơn thức là khai triển nhị thức Newton

Bước 3: Nhân lần lượt các đơn thức ở đầu dòng mỗi cột với các đơn thức còn lại trên mỗi dòng đó rồi cộng các kết quả lại, ta thu được kết quả khai triển.

READ  Đề thi Vật Lí 8 Học kì 1 năm học 2022 - 2023 có đáp án (30 đề)

Cụ thể ta có ở dưới đây

Chú ý 1:

Chú ý 2:

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tính hệ số x10y8 trong khai triển ( x + y)18?

A.43758 B.23145 C.45 D.12458

Hướng dẫn giải :

Đáp án : A

Theo công thức nhị thức Niu- tơn; hệ số chứa x10.y8 là:

Ví dụ 2: Tìm hệ số của x4 trong khai triển ( 2x- 5)7

A.175000 B.-70000 C.70000 D.-175000

Hướng dẫn giải :

Đáp án : B

Ta có: (2x – 5)7 = [ (2x + (-5)]7

Theo công thức nhị thức Niu-tơn; số hạng chứa x4 là:

Do đó hệ số của x4 là:

Ví dụ 3: Trong khai triển nhị thức (x + 1)n+9. Có tất cả 17 số hạng. Vậy n bằng:

A.10 B.17 C.9 D.12

Hướng dẫn giải :

Đáp án : C

Chú ý: Số các số hạng của khai triển mũ n là n + 1.

Vậy khai triển (x+1)n+ 9 có tất cả 17 số hạng suy ra n + 9= 17 + 1.

⇔ n + 9= 18 nên n= 9

Ví dụ 4: Tìm hệ số chứa x9 trong khai triển

(1+x)9+(1+x)10+(1+x)11+(1+x)12+(1+x)13+(1+x)14+(1+x)15

Hướng dẫn giải :

Đáp án : B

+ Trong khai triển (1+x)9 thì số hạng chứa x9 là:

+ Tương tự hệ số chứa x9 trong các khai triển ( 1+x)10; ( 1+ x)11; ( 1+ x)12; …; ( 1+ x)15 là

Do đó; hệ số chứa x9 cần tìm là:

.

Ví dụ 5: Trong khai triển , hai số hạng cuối là:

.

Hướng dẫn giải :

Đáp án : A

Ta có:

là hai số hạng cuối cùng của khai triển

Ví dụ 6: Trong khai triển (2∛x+3√x )10,(x>0) số hạng chứa x4 sau khi khai triển là

A.1808640 B.1088640×4 C.1808460×4 D.207360

Hướng dẫn giải :

Đáp án : B

Ví dụ 7: Hệ số của số hạng chứa x9 trong khai triển (4/3-3×3)15 là

Hướng dẫn giải :

Đáp án : D

Ví dụ 8: Trong khai triển (1+ 3x)20 với số mũ tăng dần, hệ số của số hạng đứng chính giữa là:

READ  Các số la mã 0 - 1000 kèm cách đọc - cách viết - Monkey

Hướng dẫn giải :

Đáp án : D

Ví dụ 9: Nếu bốn số hạng đầu của một hàng trong tam giác Pascal được ghi lại là:

1 16 120 560

A. 1 32 360 1680

B. 1 18 123 564

C. 1 17 137 697

D. 1 17 136 680

Khi đó 4 số hạng đầu của hàng kế tiếp là:

Hướng dẫn giải :

Đáp án : D

4 số hạng tiếp theo của tam giác Pascal là:

1 1+16=17 16+120=126 120+560=680

Ví dụ 10: Tổng của số hạng thứ 4 trong khai triển (5a-1)5 và số hạng thứ 5 trong khai triển (2a- 3)6 là:

A.4160a2 B.-4160a2 C.4610a2 D.4620a2

Hướng dẫn giải :

Đáp án : C

Ví dụ 11: Hệ số của số hạng chứa x4 trong khai triển P(x)=(3×2 + x + 1)10 là :

A.1695 B.1485 C.405 D.360

Hướng dẫn giải :

Đáp án : A

Ví dụ 12: Tìm số hạng chứa x13 trong khai triển thành các đa thức của (x + x2 + x3 )10 là :

A.180 B.210 C.210×13 D. 180×3

Hướng dẫn giải :

Đáp án : C

+ Với 0≤q≤p≤10 thì số hạng tổng quát của khai triển (x+x2+x3)10 là:

Ví dụ 13: Tìm hệ số chứa x10 trong khai triển (1+ x+ x2 + x3)5

A.98 B.84 C.101 D.121

Hướng dẫn giải :

Đáp án : C

Theo khai triển nhị thức Niu-tơn, ta có:

C. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Số hạng không chứa x trong khai triển là

Câu 2: Trong khai triển ( x – y)11, hệ số của số hạng chứa x8y3 là:

Câu 3: Trong khai triển nhị thức (2+ x)6 xét các khẳng định sau:

I. Gồm có 7 số hạng.

II. Số hạng thứ 3 là 16x.

III. Hệ số của x5 là 12.

Trong các khẳng định trên

A. Chỉ I và III đúng

B. Chỉ II và III đúng

C. Chỉ I và II đúng

D. Cả ba đúng

Câu 4: Có bao nhiêu số hạng hữu tỉ trong khai triển .

A.37 B.38 C.36 D.39

Câu 5: Tìm hệ số của x5 trong khai triển P(x) = ( x+1)6 +(x+ 1)7 + ( x+ 1)8 + ..+ (x+ 1)12 .

READ  Tiệm cận của đồ thị hàm số lớp 12 - Toán Thầy Định

A.1711 B.1287 C.1716 D.1715

Câu 6: Tìm hệ số chứa x12 trong khai triển ( 3x+ x2)10

A.145654 B.298645 C.295245 D.Đáp án khác

Câu 7: Khai triển đa thức P(x) = (5x – 1)2003 ta được :

P(x)= a2003.x2003 + a2002.x2002 + …+ a1x+ a0.

Mệnh đề nào sau đây đúng?

Câu 8: Tìm hệ số chứa x4 trong khai triển (2x+ 1/2x)10

A.1960 B.1920 C.1864 D.1680

Câu 9: Tìm số hạng không chứa x trong khai triển: ( xy2- 1/xy)8

A.70y4 B.25y4 C.50y5 D.80y4

Câu 10: Tìm số hạng đứng vị trí chính giữa trong khai triển: ( x2+ xy)20

Câu 11: Khai triển đa thức: P(x)= ( 2 x- 1)1000 ta được:

P(x)= a1000x1000 + a999x999+ ….+ a1x+ a0 .Tính a1000 + a999 + …+ a1 + a0 ?

A.-1 B.0 C.2 D.1

Câu 12: Tìm hệ số của x5 trong khai triển P(x) = x.(2+ x)5 + x2( 1 + x )10

A.110 B.120 C.130 D.140

Câu 13: Số hạng không chứa x trong khai triển (x2 + 1/x – 1)10 là

A.1951 B.1950 C.3150 D.-360

Câu 14: Số hạng chứa x8 trong khai triển (x3 – x2 -1)8 là

A.168×8 B.168 C.238×8 D.238

Câu 15: Tìm hệ số của x5 trong khai triển P(x)= (1+ x)+ 2(1+x)2 + …+ 8(1+x)8

A.487 B.636 C.742 D.568

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

 • Cách giải bài toán đếm số sử dụng Tổ hợp cực hay có lời giải
 • Cách giải bài toán đếm hình sử dụng Tổ hợp cực hay có lời giải
 • Tìm số hạng chứa x^a trong khai triển đa thức P cực hay có lời giải
 • Cách tìm hệ số lớn nhất trong khai triển cực hay có lời giải
 • Bài tập về nhị thức Newton nâng cao cực hay có lời giải
 • Cách xác định phép thử, không gian mẫu cực hay có lời giải
 • Cách tìm xác suất của biến cố cực hay có lời giải
 • Cách tính xác suất bài toán liên quan đến đếm số cực hay có lời giải

Mã giảm giá Shopee mới nhất Mã code

 • Mỹ phẩm SACE LADY giảm tới 200k
 • SRM Simple tặng tẩy trang 50k
 • Combo Dầu Gội, Dầu Xả TRESEMME 80k