Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng – 123doc

Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng – 123doc

ảnh hưởng của xúc tác đến tốc độ phản ứng

1. Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng

1.1. Định luật tác dụng khối lượng

Một phản ứng hoá học muốn xảy ra, các chất tham gia phản ứng va chạm nhau, những va chạm dẫn đến xảy ra phản ứng gọi là các va chạm có hiệu quả. Khi nồng độ các chất tăng, số va chạm có hiệu quả cũng tăng dần nên phản ứng xảy ra nhanh hơn.

1867 Gulberg và Waager đã đưa định luật tác dụng khối lượng nên ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ của phản ứng có nội dung sau:

“Ở nhiệt độ xác định, tốc độ phản ứng tỷ lệ thuận với tích số nồng độ của các chất tham gia phản ứng, mỗi nồng độ có số mũ là hệ số tỷ lượng của các chất đó trong phương trình phản ứng”.

Ví dụ:

Với phản ứng tổng quát: aA + bB → cC + dD Theo định luật này ta có: b

Ba a AC kC

v= hay v = [A]a [B]b (Biểu thức này là phương trình động học của phản ứng trên). Trong đó:

– k: hằng số tốc độ, nó phụ thuộc vào bản chất của chất phản ứng và nhiệt độ. – CA, Cb: nồng độ của các chất tham gia phản ứng tính theo đơn vị mol/l

– Nếu CA = CB = 1 thì lúc đó v = k lúc này k được gọi là vận tốc riêng của phản ứng.

* Chú ý:

– Đối với phản ứng phức tạp, bậc của phản ứng được xác định dựa vào giai đoạn nào xảy ra chậm nhất do đó v của phản ứng sẽ được xác định bằng v của giai đoạn chậm nhất.

Nghĩa là:

v = k[A]m[B]n

Các luỹ thừa m, n sẽ được xác định bằng con đường thực nghiệm cho giai đoạn chậm nhất, còn trong trường hợp phản ứng đơn giản thì nó trùng với hệ số và b của [A] và [B] trong phương trình phản ứng.

Đối với phản ứng thuận nghịch: aA + bB cC + dD

Tốc độ phản ứng tại 1 thời điểm nhất định bằng hiệu số các tốc độ của phản ứng thuận nghịch.

v = vt – vn Tại thời điểm cân bằng thì

vt = vn → vphản ứng = 0

2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến vận tốc phản ứng

Nói chung tốc độ của các phản ứng hoá học thường tăng lên khi nhiệt độ tăng. 2.1. Qui tắc Van’t Hoff

“Khi nhiệt độ của phản ứng tăng lên 100 thì hằng số tốc độ của phản ứng (hay là tốc độ phản ứng) tăng lên từ 2 đến 4 lần. 4 2 10 − = + = t t k k γ với kt = 10: hằng số tốc độ ở nhiệt độ t + 100 kt : hằng số tốc độ ở nhiệt độ t γ : hệ số nhiệt độ của phản ứng

Trong trươờnghợp tổng quát, biểu thức của định luật Van’t Hoff có dạng

t t n k n k + .10 = γ

Ví dụ: một phản ứng có hệ số nhiệt độ là ν = 3. Hỏi khi tăng nhiệt độ lên 400 thì tốc độ của phản ứng tăng lên bao nhiêu lần.

Giải: theo qui tắc Van’t Hoff ta có: 81 3 10 . 4 = 4 = + t t k k

Vậy v phản ứng tăng lên 81 lần 2.2. Biểu thức Arrhénius

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng được biểu thị chính xác hơn và áp dụng được trong một khoảng nhiệt độ rộng hơn qua biểu thức Arrhénius:

READ  Trọn bộ lý thuyết và bài tập về định luật I Newton - VUIHOC Vật lý 10

k = A.e-E*/RT

R: hằng số khí lí tưởng (R = 1,98 cal/mol.k) A: hằng số

E*: hằng số đối với một phản ứng xác định còn được gọi là năng lượng hoạt hoá của phản ứng, nó phụ thuộc vào bản chất của chất phản ứng.

e: cơ số logarit tự nhiên (e = 2,71)

Từ biểu thức này ta thấy khi nhiệt độ tăng, tốc độ phản ứng tăng và phản ứng có năng lượng hoạt hoá càng bé thì phản ứng càng dễ dàng xảy ra.

2.3. Thuyết hoạt hoá (thuyết va chạm hoạt động) và năng lượng hoạt hoá

Theo thuyết này thì không phải tất cả mọi va chạm đều xảy ra phản ứng mà chỉ có những va chạm của các nguyên tử hay phân tử hoạt động mới dẫn đến phản ứng.

Các nguyên tử hay phân tử hoạt động là các nguyên tử hay phân tử có một năng lượng dư đủ lớn so với năng lượng trung bình của chúng.

Vậy “năng lượng hoạt hoá của một phản ứng là năng lượng tối thiểu mà một mol chất phản ứng phải có để chuyển phân tử của chúng từ trạng thái bình thường sang trạng thái hoạt động”.

Như vậy, để có thể phản ứng được với nhau, phân tử các chất phản ứng phải vượt qua một hàng rào năng lượng ,đó chính là năng lượng hoạt hoá của phản ứng. Nếu năng lượng hoạt hoá càng nhỏ thì tốc độ phản ứng sẽ càng lớn. Vì vậy khi xét khả năng phản ứng người ta thường dùng đại lượng này để so sánh.

Đơn vị năng lượng hoạt hoá là kcal/mol hoặc kJ/mol.

3. Ảnh hưởng của các chất xúc tác đến v phản ứng

3.1. Một số khái niệm về xúc tác

3.1.1. Xúc tác là hiện tượng làm thay đổi tốc độ của các phản ứng hoá học được thực hiện bởi một số chất đặc biệt gọi là chất xúc tác, các chất này sau khi phản ứng xảy ra nó được hoàn trở lại về lượng và chất.

Thông thường “chất xúc tác” được dùng để chỉ các chất làm tăng tốc độ phản ứng (gọi là chất xúc tác dương).

Ví dụ:

H2 + 1/2O2 bột Pt H2O

2KClO3 MnO2, nhiệt độ 2KCl + 3O2

Chất xúc tác làm giảm tốc độ phản ứng gọi là chất xúc tác âm (hay chất ức chế). Ví dụ:

Na2SO3 để lâu trong không khí dễ bị ôxi hoá theo phản ứng. 2Na2SO3 + O2 = 2Na2SO4

Nhưng nếu cho đường hoặc SnCl4 thì sẽ làm giảm vận tốc của phản ứng này rất nhiều. Tuy nhiên khi nói đến sự xúc tác, chủ yếu ng ta vẫn quan tâm đến các chất xúc tác dương. 3.1.2. Xúc tác đồng thể và xúc tác dị thể

* Xúc tác đồng thể:

Chất xúc tác và chất phản ứng ở cùng một pha (lỏng hoặc khí) phản ứng xảy ra trong toàn bộ thể tích của hệ phản ứng nghĩa là trong không gian ba chiều.

Ví dụ:

SO2 + O2 NO SO3 đồng pha khí * Xúc tác dị thể:

Chất xúc tác và chất phản ứng ở các pha khác nhau. Thường thì chất xúc tác ở pha rắn còn các chất phản ứng

ở pha lỏng hoặc khí. Phản ứng chỉ xảy ra trong không gian hai chiều, trên bề mặt của chất xúc tác. Tốc độ phản ứng tỷ lệ thuận với bề mặt chất xúc tác.

READ  Cách tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng cực hay - Toán lớp 11

Ví dụ: 2H2O2 (l) MnO2 2H2O(l) + O2 (k) dị thể lỏng – rắn 3.2. Đặc điểm của chất xúc tác

– Lượng chất xúc tác sử dụng rất bé so với lượng chất phản ứng.

– Chất xúc tác không gây ra được phản ứng hoá học – Nghĩa là đối với những phản ứng không có khả năng xảy ra về mặt nhiệt động học thì không thể dùng chất xúc tác nào để làm cho phản ứng xảy ra được.

– Trong phản ứng thuận nghịch, chất xúc tác làm biến đổi tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghịch một số lần như nhau nên nó chỉ làm cho quá trình mau đạt đến trạng thái cân bằng.

– Chất xúc tác có tính chọn lọc. một chất xúc tác thường chỉ có thể xúc tác cho một phản ứng hoặc một loại phản ứng nhất định. .

Ví dụ:

Từ C2H5-OH có thể điều chế C2H4 hoặc CH3CHO tuỳ theo chất xúc tác đem sử dụng. C2H4 + H2O (xt Al2O3; 3500C)

C2H5OH

CH3CHO + H2 (xt Cu, 2500C)

* Chú ý:

Khi sử dụng chất xúc tác ta còn gặp các chất sau:

– Chất tăng hoạt: chất làm tăng hoạt tính của xúc tác. Ví dụ:

Khi thêm một ít Na2SO4 vào V2O5 thì hoạt tính xúc tác của V2O5 tăng mạnh.

Chất độc xúc tác: là chất mà khi trộn nó vào chất xúc tác thì hoạt tính của chất xúc tác mất đi.

Ví dụ:

HCN là chất độc của xúc tác As2S5. 3.3. Cơ chế xúc tác

3.3.1. Cơ chế xúc tác đồng thể

Vai trò của chất xúc tác là làm giảm năng lượng hoạt hoá của phản ứng hoá học, khi các phản ứng xúc tác xảy ra, các chất xúc tác tham gia tạo các hợp chất trung gian với các chất phản ứng, sau đó các hợp chất trung gian sẽ phản ứng tiếp với các chất còn lại hoặc tự phân huỷ để tạo nên sản phẩm. Mặc dù phản ứng có xúc tác đồng thể xảy ra theo nhiều giai đoạn hơn, nhưng mỗi giai đoạn lại có năng lượng hoạt hoá bé nên vận tốc chung của phản ứng tăng.

Ví dụ:

Xét phản ứng A + B → AB * Khi chưa có xúc tác

A + B → [A … B] → AB ; E1* (đường 1) * Khi có mặt xúc tác K, quá trình xảy ra qua nhiều giai đoạn

A + K → [A … K] → AK E2*

AK + B → [AK … B] → AB + K ,E3* (đường 2)

Các đại lượng E2*, E3* đều rất nhỏ so với E1* nên các phản ứng này xảy ra nhanh hơn do đó tốc độ phản ứng tăng (sản phẩm cuối cùng vẫn là AB, còn chất xúc tác K được khôi phục như cũ).

Điều này được mô tả qua giản đồ năng lượng như trên 3.3.2. Cơ chế xúc tác dị thể

Cơ chế xúc tác dị thể phức tạp hơn và có nhiều thuyết để giải thích, trong đó thuyết hấp phụ là dễ dàng nhận hơn cả. Ta biết bề mặt chất xúc tác có khả năng hấp phụ các chất phản ứng, làm cho các chất phản ứng tiến lại gần nhau và dưới trường lực các tiểu phân ở bề mặt xúc tác, hoạt tính hoá học của các phân tử tăng lên, làm cho năng lượng hoạt hoá của phản ứng giảm xuống. Kết quả là phản ứng xảy ra trên bề mặt chất xúc tác với vận tốc lớn hơn rất nhiều so với khi không có xúc tác.

READ  Sinh học 8 Bài 27: Tiêu hoá ở dạ dày - Trường Tiểu học Thủ Lệ

Không phải tất cả các phần trên bề mặt chất xúc tác đều có khả năng làm cho các phân tử chất phản ứng trở nên hoạt động mà chỉ có một số trung tâm hoạt động ở bề mặt xúc tác tạo được hợp chất trung gian hoạt động giữa chất xúc tác và chất phản ứng, các hợp chất này sẽ phản ứng với các chất còn lại để tạo nên sản phẩm. Để tăng thêm số trung tâm hoạt động, người ta tăng diện tích bề mặt của chất xúc tác bằng cách nghiền nhỏ xúc tác, hoặc cho xúc tác ở dạng xốp hoặc kéo sợi rất mảnh.

Cơ chế xúc tác dị thể gồm các giai đoạn sau:

– Các chất phản ứng khuyếch tán đến bề mặt chất xúc tác sẽ hấp phụ một trong các chất phản ứng để tăng hoạt tính của chất phản ứng.

E*1 E E*3 E*2 [ A…B] A +B+K A +B [A…K]

Table of Contents

[

AK

B

]

AB AB+K đường phản ứng

– Phản ứng xảy ra trên bề mặt chất xúc tác.

– Các sản phẩm phản ứng tạo thành và tách khỏi bề mặt chất xúc tác và đi vào trong hệ.

3.4. Xúc tác enzim (xúc tác men)

Các phản ứng hoá học xảy ra trong cơ thể sống thường có sự tham gia của các chất xúc tác, đó là các men hay enzim gọi là xúc tác men.

Enzim là chất xúc tác sinh học, có bản chất protein. Trong xúc tác enzim các chất phản ứng được gọi là cơ chất. Phản ứng giữa enzim và cơ chất được thực hiện ở các trung tâm hoạt động của chất xúc tác.

Xúc tác enzim có một số đặc điểm sau:

– Khả năng xúc tác của enzim không xảy ra trên toàn bộ phân tử mà xảy ra ở các trung tâm hoạt động đặc biệt. Những trung tâm có tính xúc tác thường chứa các hoạt động như: -SH, -OH, -NH2, -NH- … hoặc các nguyên tố chuyển tiếp như Co, Mn, Mo, Fe … số trung tâm hoạt động càng tăng thì khả năng xúc tác của enzim càng lớn.

– Sự tồn tại và khả năng hoạt động của men phụ thuộc vào nhiệt độ, độ pH của môi trường, sự có mặt của các chất xạ … ở 1000C hầu hết các men đều bị phân huỷ.

– Một phản ứng xảy ra trong sinh học thường có một xúc tác men riêng nên việc tìm ra các enzim đặc hiệu thúc đẩy các quá trình sinh học theo hướng có lợi là một trong những mục tiêu của công nghệ sinh học vì vậy xúc tác men có tính chọn lọc cao.

Ví dụ:

Men ureaza xúc tác cho phản ứng thuỷ phân ure Co(NH2)2 + H2O → CO2 + 2NH3

– Xúc tác enzim xảy ra ở nhiệt độ và áp suất bình thường với hiệu suất phản ứng rất cao. Nếu sử dụng chúng trong sản xuất thì hiệu quả kinh tế sẽ rất lớn.