Hỏi đi chuyên gia trả lời | Đặt câu hỏi

Đạo Ấn Độ Giáo khác với Đạo Hồi Giáo như thế nào?

346 lượt xem

Indonesia là quốc gia có người theo đạo hồi giáo nhiều nhất sao đó là Ấn Độ.

Vậy được hiểu là, Người Ấn Độ theo đạo hồi giáo, chứ không gọi là đạo ấn độ giáo

Comments are closed here.